ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 119                                               

Dia Internacional de la Llengua Materna

El Dia Internacional de la Llengua Materna fou aprovat la Conferència General de la UNESCO del novembre de 1999 fixada pel 21 de febrer. En aquesta data sentrega el premi Linguapax, en defensa del plurilingüisme.

                                               

Didàctica de la llengua

La didàctica de la llengua se situa en un espai central entre les ciències de leducació i les ciències del llenguatge. Inclou la didàctica de lescriptura i de la lectura. El plantejament principal de la didàctica de la llengua és trobar la manera ...

                                               

Dislàlia

La dislàlia és la dificultat permanent o transitòria per la pronunciació correcta de determinats fonemes, causada per malformació o lesió de laparell exterior de la parla. Quan la pertorbació de la parla és total, sen diu alàlia. La correcció de ...

                                               

Diversitat lingüística

La diversitat lingüística és una situació de convivència entre dues o més llengües en un mateix territori. Al món hi ha unes 6.000 llengües; segons la UNESCO, la meitat delles estan en perill de desaparèixer. La diversitat lingüística pot arribar ...

                                               

Documentació lingüística

Documentació lingüística és el procés pel qual una llengua és documentada des duna perspectiva lingüística documental. El seu objectiu és "proporcionar un registre complet de les pràctiques lingüístiques pròpies duna comunitat lingüística determi ...

                                               

Ecolingüística

L ecolingüística o ecologia lingüística és una branca de la lingüística teòrica, apareguda entorn dels 90, centrada en la recerca del context social on apareixen immerses les llengües i el context ecològic en què sinsereixen aquestes societats. L ...

                                               

Efecte bouba/kiki

L efecte bouba/kiki va ser descobert pel psicòleg Wolfgang F. Köhler el 1929. Als seus experiments duts a terme a lilla de Tenerife, on el castellà és la llengua primària, Köhler hi mostrà formes semblants a les de la imatge de la dreta en una sè ...

                                               

El mitjà és el missatge

El mitjà és el missatge” és una frase encunyada per Marshall McLuhan que significa que la forma dun mitjà sincrusta en qualsevol missatge que transmeti o transporti, creant una relació simbiòtica en la qual el mitjà influeix en com es percep el m ...

                                               

Ergativitat escindida

L ergativitat escindida és una propietat del sistema de marcatge de cas gramatical que presenten algunes llengües, consistent que en certs contextos els participants dun verb transitiu es marquen o tracten sintàcticament com en les llengües ergat ...

                                               

Escala EGIDS

L escala EGIDS mesura el grau de perill que té un idioma de convertir-se en llengua morta, és a dir, la seva vitalitat. Té en compte diversos factors com la situació doficialitat, la presència als mitjans de comunicació o la transmissió generacio ...

                                               

Estructuralisme (lingüística)

El moviment de lestructuralisme lingüístic se situa al començament del segle xx i suposa ja larrencada de la lingüística moderna. El seu iniciador va ser Ferdinand de Saussure amb el llibre Curs de lingüística general del 1916, que va ser una obr ...

                                               

Etnolingüística

L etnolingüística és un camp de la lingüística que estudia la relació entre el llenguatge i la cultura, i la forma en què diferents grups ètnics perceben el món. És la combinació entre etnologia i la lingüística. Es refereix la forma de vida de t ...

                                               

Europa germanoparlant

La llengua alemanya és parlada en nombrosos països i territoris a Europa, sent utilitzada com a llengua oficial i com a llengua minoritària a diversos països europeus. Per referir-nos a aquests, sovint diem països parlants dalemany, àrea de parla ...

                                               

Evolució del llenguatge

L evolució del llenguatge és el camp tècnic de la biolingüística que tracta de com va sorgir i evolucionar el llenguatge en la línia evolutiva de lésser humà. La primera persona que va plantejar-ne una teoria fou Lord Monboddo, que el 1773 public ...

                                               

Exclamatiu

Els exclamatius són una classe de paraules de categories gramàticals diverses que serveixen per a ponderar una qualitat o una quantitat, és a dir, per a exagerar-la. Encapçalen sempre exclamacions, és a dir, oracions o frases que expressen les em ...

                                               

Exofàsia

L’ exofàsia és la formulació del llenguatge de manera que altres puguin percebre-ho, en oposició a lendofàsia o "parlar per a un mateix". Lexofàsia és el comportament ordinari dels parlants, com deia Ludwig Wittgenstein no té sentit una llengua q ...

                                               

Fil rouge

Fil rouge és un sintagma nominal que denota un element recurrent al llarg duna història, una discussió, una presentació i que no necessàriament tenen un vincle amb la resta delements. La primera constància que es té del seu ús és a una obra de Go ...

                                               

Fluïdesa

En lingüística, fluïdesa és la capacitat dun parlant dexpressar-se correctament amb certa facilitat i espontaneïtat, tant en la seva idioma com en una segona llengua, això permet que el parlant es desenvolupi duna manera. La fluïdesa ve donada en ...

                                               

Freqüentatiu

Un freqüentatiu o iteratiu és una transformació dun verb –més sovint amb sufix– per a expressar una acció que es produeix habitualment o repetidament. És un fenomen lingüistic productiu en moltes llengües europees. En català, el sufix "-ejar" pot ...

                                               

Frontera lingüística

Una frontera lingüística separa dos territoris de llengua diferent. Entre llengües estretament emparentades aquesta frontera sol ser difusa, per lexistència del continu dialectal històric i els intercanvis entre llengües, per la qual cosa sovint ...

                                               

Funcions del llenguatge

Les funcions del llenguatge fan referència a lús de la llengua que fa un parlant. Són els diferents objectius, propòsits i serveis que es donen al llenguatge. A cada element del llenguatge -també anomenat factor - li correspon una funció i en pre ...

                                               

Glossa

Una glossa és una nota escrita als marges o entre les línies dun llibre, en la qual sexplica el significat del text en el seu idioma original, de vegades en un altre idioma. Per tant, les glosses poden variar en la seva complexitat i elaboració, ...

                                               

Gramàtica estratificacional

La gramàtica estratificacional és un model teòric que sinscriu en el marc de lestructuralisme, al costat de la tagmèmica, almenys en la seva forma més tradicional; de la gramàtica sistemàtica de Michael Halliday i els seus seguidors; de la sintax ...

                                               

Hàpax legòmenon

Un hàpax o hàpax legòmenon és una paraula o forma lingüística que apareix documentada només una sola vegada en un context determinat: en el registre escrit duna llengua, en els treballs dun autor o en un text únic. El mot hàpax prové del grec clà ...

                                               

Hipercorrecció

La hipercorrecció o ultracorrecció és la creació duna forma lingüística incorrecta aplicant criteris que en altres casos originarien formes correctes. Suposa, per tant, la interpretació duna forma correcta de la llengua com si fos incorrecta i la ...

                                               

Ibídem

Ibídem és un cultisme llatí que significa "en el mateix lloc" i susa en les citacions o notes dun text per a citar la referència immediatament anterior. Per tant significa "igual que la referència anterior" i sutilitza per a no repetir-la. Ibídem ...

                                               

IMDI

IMDI és un estàndard de metadades per descriure els recursos multimèdia i multimodals de lingüística. Lestàndard proporciona interoperabilitat per descàrrega i es poden cercar estructures de corpus lingüístic i descripcions de recursos amb ajuda ...

                                               

Indexicalitat

La indexicalitat és una de les nocions centrals de letnometodologia. Segons aquesta, la vida social es construeix a través del llenguatge, i al mateix temps, el sentit de les paraules prové del context en què semeten. La indexicalitat abasta tant ...

                                               

Indústria del llenguatge

La indústria del llenguatge és el sector dactivitat dedicat al disseny, producció i comercialització deines, productes o serveis relacionats amb el processament de llenguatges. És part de la indústria de les tecnologies de la informació, però tam ...

                                               

Intel·ligència lingüística

La intel ligència lingüística és la capacitat dutilitzar les paraules de manera efectiva en escriure o parlar. Descriu la capacitat sensitiva en el llenguatge parlat i escrit, lhabilitat per a aprendre idiomes, comunicar idees i aconseguir object ...

                                               

Interpretació de llengua de signes

La interpretació de llengua de signes, així com la interpretació entre llengües orals, consisteix a traslladar un missatge entre llengües diferents. Fent referència als termes fixats pel lingüista Roman Jakobson, la interpretació entre llengües o ...

                                               

ISO 639

ISO 639 és un conjunt destàndards relacionats amb la representació dels noms de llengües i famílies lingüístiques redactat per lOrganització Internacional per a lEstandardització. També va ser el nom de lestàndard original, aprovat el 1967 i reti ...

                                               

ISO 639-1

ISO 639-1 és la primera part de lestàndard tècnic ISO 639. Consisteix en 136 codis de dues lletres usats per identificar els idiomes principals del món. Aquests codis són una taquigrafia internacional molt útil per indicar idiomes. Per exemple: L ...

                                               

Lexicalització

La lexicalització duna forma gramatical en la fixació duna de les formes flexives dun lexema com un nou lexema, adquirint una categoria gramatical pròpia. També es parla de lexicalització quan un sintagma o un mot esdevé una forma lèxica el signi ...

                                               

Lingüística cartesiana

El terme Lingüística Cartesiana es va encunyar amb la publicació Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought - Lingüística Cartesiana: Un capítol la Història del Pensament Racionalista, un llibre de Noam Chomsky escrit ...

                                               

Llei de Teeter

La llei de Teeter és un comentari sobre la pràctica de la lingüística històrica, que explica com els diferents investigadors poden arribar a concepcions radicalment diferents de la protollengua duna família: Tot i que la llei porta el nom del lin ...

                                               

Canvi fonètic

Un canvi fonètic o canvi fonològic és un canvi històric que té conseqüències perceptives i consegüentment productives en la pronunciació i de vegades en lortografia duna llengua. Sha de diferenciar entre el fenomen que és real i la seva explicaci ...

                                               

Llengua aglutinant

Una llengua aglutinant és aquella que forma els seus mots per encadenat o combinació de morfemes. El terme aglutinant el va introduir el filòsof i lingüista alemany Wilhelm von Humboldt lany 1836, per tal de classificar les llengües des dun punt ...

                                               

Llengua amenaçada

Una llengua amenaçada és una llengua que està en risc de caure en desús, ja que els seus parlants sextingeixen o decideixen parlar una altra llengua. La pèrdua lingüística es produeix quan la llengua no té més parlants nadius, i es converteix en ...

                                               

Llengua analítica

Una llengua analítica o aïllant basa el seu lèxic en la unió de diferents morfemes lliures, cada un amb un significat, que es va sumant per formar nous mots. El concepte soposa a llengua sintètica. Els morfemes de les llengües analítiques no tene ...

                                               

Llengua auxiliar

Una llengua auxiliar és un idioma, construït o no, que sha utilitzat o pretès utilitzar com a mitjà de comunicació entre grups o individus amb diferents llengües maternes. Langlès és la llengua auxiliar més estesa en lactualitat; lesperanto, la i ...

                                               

Llengua clàssica

Una llengua clàssica és aquella que ja no es parla de manera habitual per una comunitat però que es conserva per raons culturals. És un idioma de prestigi que es continua aprenent per part de membres de la nova generació per poder accedir als tex ...

                                               

Llengua ergativa

Una llengua ergativa és aquella en la qual el subjecte de les construccions intransitives es marca de la mateixa manera que lobjecte de les transitives, i el subjecte de les transitives es marca en una manera diferent. Aquest tipus de llengües co ...

                                               

Llengua estrangera

Una llengua estrangera és un idioma que no és parlat per la població dun cert lloc: per exemple, el català és una llengua estrangera a Alemanya. També és un idioma que no es parla al país natal duna certa persona - un parlant de català que visqui ...

                                               

Llengua fusional

Una llengua fusional és un tipus de llengua flexiva. Es diferencia de les llengües aglutinants perquè empra menys morfemes per a les inflexions o per la tendència a fondre molts morfemes de tal manera que sigui molt difícil diferenciar els uns de ...

                                               

Llengua koiné

Koiné és qualsevol llengua que sutilitza com a model i que és comuna i general en un mateix territori. Aquesta llengua soposaria a qualsevol dialecte. El terme koiné prové del grec koine i designava una llengua grega que es parlava la Mediterràni ...

                                               

Llengua materna

La llengua materna, llengua nadiua o primera llengua és el primer idioma que sadquireix, en la primera etapa de socialització. El nom ve del fet que sol ésser la llengua que es parla la família i que és transmesa de manera natural a linfant, per ...

                                               

Llengua natural

Una llengua natural és una varietat lingüística o forma de llenguatge humà amb finalitats comunicatives que està dotat duna sintaxi i que obeeix suposadament els principis deconomia i optimitat. Les llengües naturals usualment estan basades en sí ...

                                               

Llengua oficial

La llengua oficial o idioma oficial dun país és lidioma que sadopta com a propi i preferent en les negociacions entre el govern i el poble o entre aquell país i daltres. És la llengua de cada institució i normalment respon la llengua històrica de ...

                                               

Llengua pluricèntrica

Una llengua pluricèntrica és una llengua amb diverses versions estàndard. Aquesta situació se sol produir sovint quan una llengua i la identitat nacional o el nom del territori dels seus parlants no coincideix. Exemples de llengües pluricèntrique ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →